Istraživanje kvaliteta vazduha u školama iz Temišvara i Zrenjanina

septembar 11, 2020
Istraživanje kvaliteta vazduha u školama iz Temišvara i Zrenjanina

Opština Temišvar, kao partner u projektu „Pametna i održiva potrošnja energije“, akronim SASEC, eMS br. RORS-300, finansiran kroz Interreg IPA program za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija, sprovela je dve kampanje uzorkovanja vazduha u januaru i februaru 2020.

Uzorci vazduha iz šest škola u Temišvaru i Zrenjaninu (Srbija) uzeti su kako bi se istražio kvalitet vazduha kroz specijalizovane laboratorijske usluge. Pilot škole obuhvaćene projektom bile su: Nacionalna škola „Constantin Diaconovici Loga“, Nacionalna škola Banat i Teoretska gimnazija „Grigore Moisil“ iz Temišvara i Zrenjaninska Gimnazija, Ekonomsko trgovinska škola Jovan Trajković i Tehnička škola iz Zrenjanina.

Uzorci vazduha su prikupljeni iz 3 učionice u svakoj od škola i sa dva različita mesta u svakoj učionici. Uzorci su prikupljeni korišćenjem opreme MAS - 100 Eco Microbiological Air Sampler - Merk i više od pet različitih ploča za uzgoj. Prikupljeni uzorci su inkubirani i analizirani u laboratoriji kliničke  bolnice "Pius Brinzeu" u Temišvaru - pružaocu usluga laboratorijske analize, a rezultate su tumačili njihovi laboratorijski stručnjaci. Prema delimičnim izveštajima o evaluaciji za kampanje 1 i 2, bakterijsko i gljivično opterećenje u vazduhu spada u dozvoljene granice za sve prostorije koje su testirane u svih šest škola. Za tri škole u ​​Temišvaru, manje bakterijsko opterećenje u drugoj kampanji u poređenju sa prvom kampanjom može se objasniti merama koje se primenjuju u trenutnom epidemiološkom kontekstu (rizik od respiratornih virusa): ograničavanje pristupa časovima za učenike sa respiratornim simptomima bilo koje vrsta (bakterijska ili virusna), češće provetravanje učionica, sistematska dezinfekcija površina, uz rigorozniju higijenu ruku. Treba napomenuti da nisu identifikovane bakterijske vrste od kliničkog značaja za gornje disajne puteve (beta-hemolitički streptokoki, Staphilococcus Aureus). Što se tiče pilot škola u Zrenjaninu, mali broj mikroorganizama izolovanih u kampanji 2 sigurno je povezan sa činjenicom da je škola suspendovana na dan uzorkovanja. Što se tiče gljivica, slične vrste su identifikovane u obe kampanje. Gljivice uglavnom ostaju u prostorijama bez obzira na prisustvo ljudi, jer njihov razvoj zavisi od faktora okoline. U trenutnom kontekstu i uzimajući u obzir mere preduzete za smanjenje rizika od širenja respiratornih infekcija izazvanih COVID-19, uključujući činjenicu da je škola otkazana za naredni period, sledeće kampanje za procenu kvaliteta vazduha biće sprovedene tokom naredne nastave, najverovatnije tokom aprila 2020.

eu ro rs zr 
Ime projekta: Pametna i održiva potrošnja energije - eMS: RORS 300
Urednik: Regionalni centar za energetsku efikasnost - Banat
Datum objavljivanja: Septembar 2019.
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.