Obuka za energetsku efikasnost i održivu potrošnju resursa - online kurs organizovan u Timišvaru

avgust 04, 2020
Obuka za energetsku efikasnost i održivu potrošnju resursa - online kurs organizovan u Timišvaru

Projekat „Pametna i održiva potrošnja energije“, akronim SASEC, eMS br. RORS-300, finansiran kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, završio je jednu od svojih ključnih aktivnosti, obuku o energetskoj efikasnosti i održivoj potrošnji resursa. Događaj je održan 10., 11. i 12. juna 2020. godine i bio je usmeren na predstavnike lokalnih javnih vlasti, javnih institucija, kompanija, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih strana. U trenutnom kontekstu generisanom krizom izazvanom pandemijom korovirusa - SARS-Cov-2 (COVID-19) i u cilju obezbeđenja dobrobiti učesnika, kao i poštovanja važećih propisa i ograničenja, odlučeno je da se održi online trening. Treningu je prisustvovalo 65 učesnika, predstavnika lokalnih vlasti iz okruga Temišvar, predstavnika decentralizovanih javnih ustanova, lokalnih školskih administratora, predstavnika opštinskih bolnica, predstavnika kompanija koje pružaju javne usluge od lokalnog interesa, predstavnika javnih institucija lokalnih zajednica, udruženja i organizacijaa od javnog interesa, kao i drugim zainteresovanim osobama iz ciljnih grupa na koje se projekat odnosi. Trodnevni program obuke održali su predavači sa iskustvom u toj oblasti iz kompanije DENKSTATT Romania S.R.L. i obuhvatili su uvodne koncepte koji se odnose na zabrinutost za životnu sredinu, kao i oblast energetske efikasnosti i potrošnje resursa, posebno kroz šest namenskih modula kursa, kao što su: Potrošnja resursa, gasovi sa efektom staklene bašte i klimatske promene, Zakonodavni okvir o energetskoj efikasnosti, energetska efikasnost zgrada, toplotna energija i energetske performanse zgrada i električna energija. Štaviše, dodatni izvori informacija predstavljeni su učesnicima koji su želeli da se dublje pozabave bilo kojom od predloženih tema. Trening se fokusirao i na teorijski i na praktični aspekt. Kroz vežbe, anketne praktične primere i interaktivne sesije pitanja i odgovora, učesnici su imali priliku da razmenjuju ideje.

 

 

eu ro rs zr 
Ime projekta: Pametna i održiva potrošnja energije - eMS: RORS 300
Urednik: Regionalni centar za energetsku efikasnost - Banat
Datum objavljivanja: Septembar 2019.
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.