O Centru

Regionalni centar za energetsku efikasnost Banat (eng. Regional Centre for Energy Efficiency Banat - RCEE) predstavljaće institucialnu podršku procesu energetske tranzicije na teritoriji Banata. Kao regionalni mehanizam koordinacije i usmeravanja strateškog razvoja održive energetike, odnosno njegove integracije na lokalnom nivou, svojim delovanjem doprineće racionalizaciji potrošnje energije i očuvanju prirodnih resursa u regionu, u skladu sa smernicama i obavezama sa nacionalnog i nivoa Evropske unije (EU). U svom radu, Regionalni centar za energetsku efikasnost – Banat će obavljati sledeće aktivnosti:

  • Iniciranje, usklađivanje i koordinacija različitih inicijativa u okviru sektora energetske tranzicije;
  • Identifikacija, priprema i implementacija projekata regionalnog/lokalnog značaja za energetsku efikasnost, eksploataciju obnovljivih izvora energije i zaštitu životne sredine;
  • Razvoj i praćenje regionalnih/lokalnih strateških dokumenata u sektoru održive energetike i njihovo uskladjivanje sa drugim prioritetnim sektorima;
  • Umrežavanje svih relevantnih aktera u regionu i kreiranje mehanizama za saradnju između javnog-privatnog-civilnog sektora;
  • Mobilisanje postojećih i razvoj nedostajućih kapaciteta u regionu, neophodnih za buduće procese energetske tranzicije;
  • Saradnja sa relevantnim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu;
  • Privlačanje eksternih izvora finansiranja i investicija u sektor održive energitike u regionu;
  • Unapređenje nivoa svesti i znanja zainteresovanih strana o značaju održive potrošnje energije;
  • Demonstracija najnovijih tehnologija iz domena unapređenja energetske efikasnosti i komfora u stambenim i poslovnim jedinicama.

Sve navedeno, biće zasnovano na principima održive energetske tranzicije i prilagođavanju klimatskim promenama, uz korišćenje znanja i primera dobre prakse EU.

eu ro rs zr 
Ime projekta: Pametna i održiva potrošnja energije - eMS: RORS 300
Urednik: Regionalni centar za energetsku efikasnost - Banat
Datum objavljivanja: Septembar 2019.
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.